Nieuwe kansen voor Zoutleeuw

Zoutleeuw,  een mooi stad in het Brabantse Hageland, waar het goed is om leven...

Daar zijn we het als N-VA Zoutleeuw roerend mee eens! ‘Goed’ betekent evenzeer dat het nog beter kan. Het groene karakter en de levenskwaliteit - bekend tot ver buiten de gemeentelijke grenzen - staan onder zware druk. Toenemende verkeersdrukte en de veiligheid wegen als lood op onze samenleving.
N-VA Zoutleeuw trekt in oktober 2018 naar de kiezer met een sterk uitgebalanceerd programma.
Een programma in het belang van elke inwoner. Geen prietpraat, maar realistisch en haalbaar.

Zoutleeuw is een leefbare stad, wij willen Zoutleeuw levendiger maken.

 • Besturen…Dat doen we samen.
 • Financiën… De tering naar de nering.
 • Mobiliteit en Fietsbeleid… Duidelijk en veilig.
 • Veiligheid… Veilig is heilig.
 • Dierenwelzijn… Dieren zijn vrienden.
 • Milieu… Meer dan groen.
 • Sociaal-Cultureel… Zoutleeuw zal LEVEN!

Met deze punten willen we de interesse van alle inwoners wekken.
We zijn ambitieus en ambitie daar is niks mis mee.
Veranderen doe je echter niet van vandaag op morgen. Het proces is meestal lang en moeilijk, maar onze initiatieven zijn zeker realiseerbaar.

Besturen… "dat doen we samen"

Iedereen telt … U maakt deel uit van het geheel.

 

N-VA is ‘de’ volkspartij bij uitstek. Wij luisteren naar iedereen. Elke mening is belangrijk.

Vragen, antwoorden, opinies,… zijn dan ook noodzakelijk om de politiek dichter bij de mensen te brengen.

Op alle mogelijke niveaus heeft iedereen wel zijn mening over het reilen en zeilen in de gemeente. Wat is goed, wat kan beter,….

 

N-VA Zoutleeuw heeft geluisterd.   Wat zit er voor jou aan te komen.
 

 

 • Wij willen alle deelgemeenten betrekken en zullen daarvoor op geregelde tijdstippen als gemeentebestuur aanwezig zijn in elke deelgemeente.
 • Mindervalide inwoners die niet tot in het administratief centrum geraken, krijgen assistentie. Administratief personeel kan in deze informaticatijden gemakkelijk op huisbezoek gaan.
 • Wij pleiten ervoor dat vragen van burgers kunnen behandeld worden in de gemeenteraad zodat alle mandatarissen op de hoogte zijn. Daar kan elke verkozen mandataris toch niets op tegen hebben.
 • De mening van elke adviesraad wordt opgenomen in de verslaggeving bij het nemen van beslissingen. Op deze manier wordt er geluisterd naar het advies en krijgen deze raden de steun die ze verdienen.
 • Een stadsmeldpunt voor alle problemen op gemeentelijk grondgebied met feedback. Melding gedaan via het digitale vragen- en klachtenformulier, e-mail of telefoon worden geregistreerd. Er wordt steeds een ontvangstmelding alsook een melding van afhandeling verstuurd.
 • Om een efficiëntere dienstverlening te geven en tegemoet te komen aan de werkende burger wordt er een afsprakenregeling ingevoerd.

 

Financiën ... "de tering naar de nering"

Zuinigheid in plaats van spendeerbeleid.

Zoals in alle huishoudens is ook het financiële luik voor het stadsbestuur een zeer belangrijk gegeven. N-VA is de partij bij uitstek die de tering naar de nering zet. Als er geen geld is, kan je het niet uitgeven. Leningen zijn een oplossing voor projecten die over een lange termijn gepland zijn, maar voor de ‘dagelijkse behoeften’ streven we naar een gezonde financiële draagkracht.

Het spendeerbeleid dat tijdens de vorige legislaturen hoogtij vierde, legt ons een strop rond de nek.

We zullen onze investeringsprojecten met veel zorg uitkiezen. Wij erkennen de waarde van zichtbare en minder zichtbare kleine projecten, dicht bij de mensen; ook die kunnen het verschil maken

N-VA Zoutleeuw heeft haar huiswerk gemaakt.  Wat zit er voor jullie bij? 

 • Wij willen onze beloftes houden. In geen geval mogen de belastingen, noch de opcentiemen, noch de aanvullende belasting op de personenbelasting, verhoogd worden. Daar waar het kan, opteren wij zelfs voor een belastingverlaging.
 • Alle heffingen dienen in kaart gebracht.
 • Onze visie op lange termijn maakt dat grotere projecten zorgvuldiger worden voorbereid. Geen overhaaste beslissingen om een of andere naam in ‘onuitwisbare’ inkt op een steen te krijgen.
 • Kleine, soms onzichtbare projecten kunnen het verschil maken en staan soms dichter bij de burgers.

Wat verstaan wij onder kleine projecten? 

 • Investeringen die de bestaande infrastructuur performanter maken.
 • Zoals een degelijke geluids- en beeldinstallatie voor de Passant. Geen verspilling meer aan massa’s huurgelden voor iedere voorstelling.
 • Investeren in materiaal, maar ook in mensen! Een degelijke opleiding kan het verschil maken. En op lange termijn wordt iedereen er beter van!
 • Meer investeringen, een betere uitwerking en begeleiding in sociale projecten: met ‘Storzo’ als voorbeeld.

 

Mobiliteit en fietsbeleid… "duidelijk en veilig"

 groot belang Verkeersveiligheid is van levensbelang. 

N-VA heeft met Vlaams minister Ben Weyts de problematiek van verkeersveiligheid in kaart gebracht.
Mobiliteit is voor N-VA essentieel. De tijd van koning auto loopt op zijn einde en de rechten van de zwakkere weggebruikers worden gevrijwaard. Vlot verkeer met respect voor iedereen. Zwakke weggebruikers trachten we te beschermen zonder de automobilisten als zondaars te bestempelen. Een goed evenwicht waarbij alle betrokken partijen geven en nemen, is van groot belang om de situatie onder controle te houden. 

 

N-VA Zoutleeuw wil ook hier een langdurig, veilig mobiliteitsplan.   Kiezen jullie mee voor veiligheid?

 

Een globaal verkeersplan dringt zich meer dan ooit op. Geen tijdelijke maatregelen die achteraf definitief worden. De verkeerssituatie die ontstaan is in de Nieuwstraat gaat verder dan die 300m. Met een omgevingsanalyse worden knelpunten in kaart gebracht, zodat niet alle lasten op dezelfde schouders rusten.


Wij durven zeggen waarover het gaat.

 

 • Voor de driehoek St-Truidensesteenweg – Stationsstraat - Nieuwstraat, pleiten wij voor éénrichtingsverkeer met parkeerhavens in de Nieuwstraat en de Stationsstraat.
 • De snelheid willen we eveneens omlaag. De Nieuwstraat wordt mee geïntegreerd in zone 30. De inwoners van de Nieuwstraat zullen hierdoor terug buiten kunnen komen.
 • Alle schoolomgevingen worden ‘zwaar verkeer’-vrij tijdens de aankomst- en vertrekuren van de kinderen. Elk kind kan veilig op school geraken. Ook ‘Zoen- en Zoefzones’ worden zorgvuldig ingepland.
 • Waar mogelijk ijveren we voor éénrichtingsverkeer in de schoolomgevingen tijdens deze uren. Dit kan via elektronische borden.
 • Zwaar verkeer naar het centrum willen we vermijden. Centrum Zoutleeuw is niet langer doorrijdzone voor zwaar verkeer. Hiervoor moeten alternatieve oplossingen gezocht worden. Chauffeurs gebruiken minder drukke wegen om aan de files te ontsnappen. De knelpunten worden aangepakt zodat niet alle wegen verstikken.
 • Om het historisch centrum op te waarderen, vragen we dat de Grote Markt verkeersluw gemaakt wordt. Parkeerplaatsen enkel achter de kerk op de Groenplaats. De voorkant van de kerk wordt een groene zone. (Herinrichting Grote Markt)
 • Tractorsluizen worden weldoordacht gekozen en geplaatst zodat veldwegen niet langer als sluip-snelweg gebruikt worden. Zwakke weggebruikers kunnen zich rustig verplaatsen langs deze wegen. Om het maaien te vergemakkelijken, zijn tractorsluizen te verkiezen boven betonnen palen.
 • Elk Verkeersbord in Zoutleeuw dat geplaatst werd/wordt, willen we op regelmatige basis toetsen aan noodzaak, zichtbaarheid en leesbaarheid.. Fout geplaatste, verweerde of overbodige borden worden aangepakt en eventueel vervangen
 • Het is absoluut noodzakelijk om wegenwerken op te volgen. Iedereen wordt geïnformeerd over waar en hoe lang een straat onbruikbaar of afgesloten zal worden. Alternatieven worden kenbaar gemaakt via sociale media en zowel aannemer als bevolking houden zich hieraan. Op deze manier zal er meer begrip zijn en kan alles in het juiste perspectief geplaatst worden.
 • Randparking is voorzien in het project Ravelijn. Parkings voor bussen en vrachtwagens zijn echter nergens te bespeuren. Voor een toeristisch centrum toch zeer merkwaardig. Wij gaan ook voor een randparking voor deze groep. Hiervoor kan bv. plaats gemaakt worden aan de Wallen.
 • Laadpunten voor elektrische auto’s en fietsen voorzien op meerdere plaatsen.

Fietsers en trage weggebruikers. 

 • Maatregelen om fietsgebruik te stimuleren zijn noodzakelijk. Door het ontbreken van veilige wegen en fietspaden durven of mogen vele jongeren niet per fiets naar school, wat resulteert in een verkeerschaos bij de aanvang en het einde van de schooldag. Volgens ons volstaan nochtans enkele eenvoudige aanpassingen aan de huidige wegeninfrastructuur en parkingmodaliteiten om fietsers een veilige weg naar en van school te bieden. De eerder besproken éénrichtingscirculatie is er één van.
 • Kindvriendelijke en verlichte trajecten tussen belangrijke plaatsen in Zoutleeuw (scholen, sporthal, ontmoetingsplaatsen…).
 • Afgescheiden fietspaden zoals langs de Budingenweg worden ook voorzien op andere plaatsen in Zoutleeuw waar mogelijk.
 • Onderhoud van de fietspaden is essentieel. Het gebruik van een veegmachine kan soelaas brengen. In de winter maakt men fietspaden sneeuw- en ijsvrij, in de lente/zomer moddervrij en in de herfst bladvrij.
 • Voldoende fietsparkeerplaatsen op verschillende en strategische punten is een noodzaak. Ook het aantal laadpunten voor e-bikes wordt uitgebreid.
 • Oversteekplaatsen zijn meer dan witte lijnen op het wegdek. Extra signalisatie en vernauwingen maken oversteekplaatsen veilig en duidelijk zichtbaar.

Veiligheid... "veilig is heilig"

Politie uw vriend.  

N-VA voert een veilige omgeving hoog in het vaandel. Onze federale minister Jan Jambon heeft al vele hervormingen doorgevoerd op politioneel vlak.

Zoutleeuw is een relatief veilige stad. Weinig mensen kampen met een onveiligheidsgevoel als ze zich buitenshuis begeven. Ook ’s nachts niet. We waken erover dat we niet afglijden naar minder veilige toestanden en willen de veiligheid blijven garanderen.

Voor de veiligheid geldt een gouden regel, goede afspraken maken goede vrienden.

 

N-VA Zoutleeuw heeft een visie om deze mooie stad veilig te houden. 

 

Per 1 januari 2019 gaat de politiezone LAN op in een groter geheel en valt er te vrezen dat de afstand tussen de politie en de burger nog groter wordt. Daarom stellen wij volgende maatregelen voor.

 • Via de aanwezigheid in de politieraad zou erop aangedrongen kunnen worden dat de politie zich vanuit haar preventieve en dienstverlenende taak naar de bevolking toe profileert. 
 • Zichtbare aanwezigheid, meer direct contact, betere aanspreekbaarheid en bereikbaarheid zijn evident en noodzakelijk. 
 • Elke burger kent zijn of haar haar wijkagent.  De wijkagent is de politieantenne voor zijn/haar wijk op het gebied van veiligheid en weet wat er leeft en schort bij de bevolking.  
 • Na de fusie van de verschillende politiezones, dienen wij ervoor te zorgen dat wij als kleiner geheel niet uit de boot vallen.
 • Promoten van Buurt Informatienetwerken (BIN). Dit is een samenwerking tussen buurtbewoners, handelaars en Politie. Als er iets abnormaals vastgesteld wordt, kan je dit op een eenvoudige manier melden. Iedereen die zich aangemeld heeft in het BIN krijgt dan een gratis melding (SMS, telefonisch, …).
 • Promoten van Police on Web. Via deze weg kan contact opgenomen worden met de politie voor welbepaalde zaken (alarmsystemen registreren, aanvragen woningtoezicht, aangifte diefstal, beschadiging of graffiti). Opvolging en feedback van de meldingen en communicatie over hoe de zaak wordt aangepakt, verhoogt de betrokkenheid van de burger.

Maar ook niet-politietaken dragen bij tot een verhoogd veiligheidsgevoel.  

 • Kleine criminaliteit is onaanvaardbaar. We treden hard op en pakken deze baldadigheden zonder schroom aan. Het uitschrijven van GAS-boetes is voor en in bepaalde gevallen een noodzaak.
 • Preventief overleg bij het organiseren van kleine of grote fuiven en een evaluatie van de activiteiten achteraf met alle betrokkenen (organisatoren en verantwoordelijken) is een must om alles in goede banen te blijven sturen.
 • De alcohol- en drugsproblematiek mag niet over het hoofd gezien worden.
 • De buurten en publieke ruimtes worden degelijk onderhouden, verzorgd en opgewaardeerd.
 • Kerkhoven alsook rustplaatsen op wandel- en fietswegen worden onkruidvrij gehouden.
 •  Publieke plaatsen blijven ’s nachts verlicht. Dit verhoogt het veiligheidsgevoel. Energiezuinige verlichting is wel aangewezen. Straatverlichting enkel daar waar het noodzakelijk is voor de veiligheid. Elke dorpskern rond de kerk blijft verlicht.

Dierenwelzijn…"dieren zijn vrienden"

Wie herinnert zich de Fabeltjeskrant nog? Want dieren zijn precies als mensen… 

 

Ben Weyts heeft dierenwelzijn vanonder het stof gehaald. En daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Dieren krijgen in onze samenleving eindelijk de plaats die ze verdienen.

N-VA Zoutleeuw wijdt dan ook een volledig verkiezingspunt aan dierenwelzijn. Onze aandacht gaat op de eerste plaats naar gezelschapsdieren en het vermijden van dierenleed. Wij bieden hulp daar waar nodig en komen op voor de meest kwetsbaren

Dierenwelzijn ligt ons nauw aan het hart en verdient onze volle aandacht. 

Het stadsbestuur heeft voldoende aandacht voor het wel en wee van dieren.

De liefde voor een huisdier biedt vaak het enige houvast voor mensen die in eenzaamheid vertoeven of mensen die het op eender welk vlak

(ziekte, psychisch, financieel, …) moeilijk hebben. Om deze mensen te helpen opteren wij voor:

 • Oprichten van een voedselbank voor huisdieren
 • Schepen van dierenwelzijn.
 • Het kunnen meenemen van zijn/haar troeteldier bij verhuis naar een verzorgingsinstelling, indien mogelijk. Wederzijdse troost en vriendschap verbetert het welzijn van mens en dier.
 • Dierenverwaarlozing en -mishandeling is een actueel probleem. Wij kunnen vaststellen dat de reden hiervoor terug te vinden is gebrek aan kennis qua onderhouden en/of verzorging van de meeste dieren. Dieren treffen hier geen schuld, een dier houden vergt een grote verantwoordelijkheid.
 • Dieren zijn kwetsbare wezens en kunnen zich niet verzetten tegen malafide personen.
 • Buurtbewoners kunnen eventuele verwaarlozing op eenvoudige wijze melden.
 • Iedere melding wordt opgevolgd, en zowel politie als het gemeentebestuur durven hun verantwoordelijkheid te nemen.

 

Wat we nog meer willen doen om dier en mens een mooie SAMENleving te geven.   

 

 • Een hondenloopweide op enkele goed geselecteerde plaatsen. Dit zal de overlast voor wandelaars verminderen en het comfort voor de honden verhogen.
 • Ook een hondenzwemvijver is een punt waar we aandacht willen aan besteden.
 • Voor een vuurwerk georganiseerd door de stad, kiezen we natuurlijk voor het gebruik van diervriendelijk (geluidsarm) vuurwerk.
 • Vergunningen kunnen enkel afgeleverd worden voor diervriendelijk vuurwerk. Overtredingen hieromtrent worden beteugeld.
 • Gratis afhalen van een sticker die vermeldt hoeveel dieren er mogelijks in de woning aanwezig zijn. Zo kunnen brandweerploegen of andere hulpdiensten in een oogopslag zien hoeveel dieren ze kunnen aantreffen.

 

Milieu… "meer dan groen"

Afval – Groendienst – Energie.

 

Milieu is een breed begrip en omvat dan ook vele aspecten. Vele maatregelen omtrent deze materie zijn dan ook regionaal of federaal. Op gemeentelijk vlak kunnen we echter het verschil maken door juiste en bewuste keuzes te maken daar waar onze bevoegdheden het toelaten.

 

N-VA Zoutleeuw heeft een milieubewuste aanpak voor enkele hete hangijzers.

 

De huidige aanpak van milieu-, afval- en energieproblemen geeft ons geen voldoening.

Verwerken van afval. 

Een propere omgeving verlaagt de intentie om afval te dumpen. Niet dumpen van afval verhoogt de netheid. Strenge aanpak geeft dus een dubbele opbrengst.

 • Het opruimen van afval langs wandelwegen, paden en openbare plaatsen kosten handenvol geld. Wij gaan uit van het principe ‘De vervuiler betaalt’ en sluikstorten pakt men hard aan.
 • De samensmelting van de containerparken van Linter en Zoutleeuw zijn een goede en verstandige keuze. Toch een aandachtspunt.
 • Samengaan van de containerparken is een kostenbesparend gegeven. Laat ons het vrijgekomen geld gebruiken om inwoners die bewust omgaan met afval te belonen door bv. Hen toe te staan om enkele malen een gesorteerde hoeveelheid afval gratis af te leveren.

Afvalophaling - De nieuwe manier: 

 

 • Installatie van ondergrondse glascontainers waar mogelijk.
 • We durven innovatief te zijn. De kostprijs voor omhaling swingt de pan uit en dit gegeven noopt ons om andere wegen te bewandelen. Richting centrale ophalingspunten.

Energie. 

 

Verwarming op mazout, hout en kolen zijn veruit de meest vervuilende.

 • Het energiebeleid (hernieuwbare energie) vraagt maatregelen die een langetermijnvisie mogelijk maakt:
  • Stimuleren van energiebesparende maatregelen. Een regelmatig terugkerende energiescan kan een beeld geven van waar energiebesparende maatregelen een goede investering zijn.
  • Nemen van energieopwekkende maatregelen (zonnepanelen op openbare gebouwen en verlichting op zonne-energie).
  • Plaatsen van kleine windmolens of turbines.
 • Opstellen van een kostenbaten analyse om energie-efficiënte investeringen te plannen. Welke openbare gebouwen komen in aanmerking om een zonneboiler of zonnepanelen te laten installeren. Waar kunnen kleine windmolens/turbines geplaatst worden.

Groenbeheer.

Groenbeheer is niet meer ‘maaien om te maaien’, maar vergt een visie. Ook wateroverlast is een probleem waar enkele maatregelen zich opdringen.

 • Bermen worden niet verder gemaaid dan nodig. 1m maaien is ruim voldoende om de veiligheid en zichtbaarheid te garanderen. Optimaliseren van het bermbeheer.Controle of de bermbegroeiing geen schadelijke of giftige planten bevat die de gezondheid van spelende kinderen, voorbijgangers of dieren in gevaar kan brengen.
 • Uitwerken van een bijenplan. Bermen, braakliggende akkers, …  inzaaien met wilde bloemen.
 • Landbouwers vragen we om een erosieplan te volgen bij de bewerking de velden, zodat modderstromen herleid worden tot een minimum.
 • Een permanentiedienst per deelgemeente waarin vrijwilligers hulp bieden bij wateroverlast.
 • Infrastructuurwerken worden getoetst op de mogelijkheid tot wateroverlast. Tijdens de werken zorgt men ervoor dat buurtbewoners geen onnodige waterschade lijden.
 • Aanleggen van wachtbekkens. Dit geeft voordeel zowel bij overvloedige regenval als bij langdurige droogte. Water wordt een grondstof waar zeer omzichtig mee wordt omgesprongen.

Cultureel – Sociaal… "Zoutleeuw zal LEVEN!"

Een levendige stad voor jong en oud.

N-VA is ‘de’ volkspartij bij uitstek. Buurtwerking, mensen bij mekaar brengen, zorg voor onze ouderen, de jeugd een zinvolle tijdsinvulling geven, toerisme, vrije tijd…

Veel werk voor een gemeentebestuur. N-VA Zoutleeuw zal de uitdaging aangaan en op al deze punten een aangepast voorstel doen.

Sociaal

 • Mensen leven meer en meer naast mekaar. Wij willen door evenementen de mensen terug naar mekaar brengen.  Stad en middenstand werken samen om ons cultureel aanbod uit te breiden. Voorbeelden van evenementen : Rommelmarkt, optredens (eventueel in samenspraak met boeren), foodtruck, buurtfeesten, drive-in cinema…
 • Uitwerken van een gebruiksvriendelijke culturele website, aanschaffen elektronische informatieborden.

Onze senioren verdienen een kwaliteitsvolle ‘oude’ dag.

 

Door in te zetten op actieve participatie kunnen we de strijd tegen vereenzaming en sociaal isolement aangaan.

 • Organiseren van sociale activiteiten voor senioren.
 • Onze jeugd aansporen om de oudere generaties regelmatig te bezoeken.
 • Sociale ondersteuning van de ouderen om vroegtijdig problemen op te sporen.
 • Senioren actief begeleiden bij administratieve  rompslomp.

 

Onze jeugd vindt in Zoutleeuw de activiteiten waarin ze zich kunnen uitleven.

 

 • Fuiven worden terug een feest. De jeugd komt naar onze fuiven omdat deze veilig en vol sfeer zitten. Drugs en geweld horen niet thuis in  ons concept.
 • Ontmoetingsplaatsen voor onze jeugd worden hip aangekleed en aangepast voor alle leeftijden. Speeltuin voor de kleinsten, outdoor sport voor de oudere jeugd.

Sport in Zoutleeuw. Samenwerking voor schaalvergroting. 

       

 • Wij zetten in om de verschillende sportclubs in Zoutleeuw te overhalen om samen te werken. Door onze clubs onder een gemeenschappelijke noemer te laten optreden wordt onze zichtbaarheid en uitstraling veel groter.
 • Plaatselijke sportinitiatieven krijgen voorrang op de huur van de zaal.
 • Uitbreiden van het sportaanbod.

Toerisme, onze parel.

 • De Grote Markt als centrum van het toeristisch aanbod wordt heringericht. Meer groen rond de kerk, toeristisch parkeren wordt naar de randparking geleid, lang parkeren op de Grote Markt wordt betalend, bewoners kunnen een parkeerkaart aanvragen.
 • De Kleine Gete en omgeving uitbouwen als toeristische troef.
 • Polyvalente tentoonstellingsruimte toegankelijk voor iedereen.