Stad Zoutleeuw even virtueel falliet

Op 30 september 2015

De oppositie trok fel van leer toen bleek dat de Stad Zoutleeuw een extra lening is aangegaan van 600.000 Euro én een bedrag van 551.237,30 Euro vervroegd heeft teruggevorderd van het OCMW. Die beslissing werd door het schepencollege in alle stilte al op 16 april genomen, maar raakte nu pas bekend.

Op de OCMW-Raad van eind mei (28/05/15) stond namelijk de bespreking van die vervroegde terugvordering  op de dagorde. Nochtans was bij de beslissing over deze "consensus" duidelijk afgesproken om in onderling overleg een termijn af te spreken tegen wanneer dit moest gebeuren, en dus niet eenzijdig zoals nu gebeurd is.
Bovendien heeft de meerderheid dit punt 'doorgeduwd' met de belofte dat de stad de jaarlijkse dotatie aan het OCMW eventueel vervroegd zou storten om te vermijden dat net het OCMW liquiditeitsproblemen zou krijgen, een loze belofte van de meerderheid blijkt nu.
Niet alleen is de stad Zoutleeuw niet in staat om de jaarlijkse dotatie waarop het OCMW recht heeft vervroegd te storten, ze kampt zelf met zo ernstige liquiditeitsproblemen dat ze zelfs geld vervroegd gaat terugvorderen van het OCMW.

Echt schrijnend werd het pas toen bleek dat de stad Zoutleeuw op een gegeven moment amper 2.000 Euro aan liquiditeiten voor handen had. Van deze 2.000 Euro die in kas was moesten dringend binnenkomende facturen van leveranciers betaald worden, maar ook de lonen, vakantiegelden, RSZ-betalingen, etc. ..
Uiteraard volstond deze 2.000 Euro helemaal niet en daarom is de stad bovenop de vervroegde terugvordering van 550.000 EUR ook nog eens  op hetzelfde moment een bijkomende lening aangegaan van maar liefst 600.000 Euro.

OCMW-raadslid voor N-VA Wouter Hermans heeft de meerderheid nochtans al maanden geleden gewaarschuwd voor fluctuaties in de liquiditeitsbehoefte van zowel de stad als het OCMW en begrijpt niet dat het stadsbestuur het zo ver heeft laten komen.
Het stadsbestuur mag nog van geluk spreken dat de rente op dit moment historisch laag staat waardoor men nog relatief goedkoop is kunnen gaan lenen, maar door dit hele verhaal wordt wel op een pijnlijke manier duidelijk in welke precaire situatie de stad zich bevindt.

De burgemeester mag dan wel beweren dat het om een tijdelijk en niet om een ernstig liquiditeitsprobleem zou gaan, maar het zou wel heel erg zijn, dat men van zo'n uitzonderlijke situaties een gewoonte zou maken! Gezien de sterke schommelingen in de liquiditeitsbehoefte valt trouwens niet uit te sluiten dat deze situatie zich opnieuw voor zou doen. Er is namelijk geen garantie dat de oorzaken die aan de grondslag lagen van deze uitschieter zich in de toekomst niet meer kunnen herhalen.
Wanneer de situatie zo nijpend is, dat men in één vergadering voor 1.151.273,30 Euro aan bijkomende middelen moet gaan zoeken om gewoonweg de lonen van de personeelsleden te kunnen uitbetalen, kan men wel degelijk spreken van een ernstig liquiditeitsprobleem, besluit Wouter Hermans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is